Πλαστικά γωνιόκρανα PVC που μπορούν να καμφθούν και να προσαρμοσθούν σε καμπύλα τμήματα και διαφορετικές γωνίες.

Γωνιόκρανα PVC εύκαμπτα