Τσιμεντοειδή

(Δεν προτείνεται να εφαρμοστούν ως τελική επιφάνεια)