Κατάλληλο για αρμολόγηση τσιμεντοσανίδας.

Mapetherm AR1

    © 2013 Lianos S.A.