Πλαστικά γωνιόκρανα που χρησιμοποιούνται για ενίσχυση και αισθητική όλων των εξεχουσών γωνιών.
Βοηθούν στην επιτάχυνση των εργασιών.

Δεν αλλοιώνονται σε δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες.

Γωνιόκρανα PVC με υαλόπλεγμα 10+10cm